Algemene voorwaarden van De MKB Assistant

De MKB Assistant
Deutersestraat 19
5266 AW Cromvoirt
www.demkbassistant.nl
jim@demkbassistant.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66062373

Hierna te noemen opdrachtnemer

Artikel 1 | Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De MKB Assistant:     gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:         iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van                                                  beroep of bedrijf één of meer opdrachten aan De MKB Assistant verstrekt

Overeenkomst:         de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 | Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere dienstverlening, aanbieding, offerte, factuur en
overeenkomst tussen De MKB Assistant (opdrachtnemer) en één of meerder
opdrachtgevers.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met De MKB Assistant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen De MKB Assistant en de
opdrachtgever.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. De MKB Assistant en Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 | Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van De MKB Assistant zijn vrijblijvend. Offertes zijn
geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeldt op de offerte.

3.2 De MKB Assistant is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de opdrachtgever schriftelijk en binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere
heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De MKB
Assistant daaraan niet gebonden.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht De MKB Assistant niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.

3.6 Aan aanbiedingen of offertes van De MKB Assistant kan de opdrachtgever geen
rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 | Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De MKB Assistant zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De
MKB Assistant het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De MKB Assistant zal in de regel één of meer van haar medewerkers inzetten om de met
de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is aan De MKB
Assistant om te beoordelen welke medewerker hiervoor wordt ingezet.

4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De MKB Assistant
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan De MKB Assistant worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De MKB Assistant zijn verstrekt, heeft
De MKB Assistant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De MKB Assistant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De
MKB Assistant is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

4.6 Indien door De MKB Assistant, door personeel van De MKB Assistant of door De MKB
Assistant ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt de opdrachtgever zorg voor een adequate werkruimte en in redelijkheid
gewenste en benodigde faciliteiten, een en ander conform de wet- en regelgeving voor
arbeidsomstandigheden.

4.7 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De MKB Assistant derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen.

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal De MKB Assistant de opdrachtgever hierover tijdig
inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De MKB Assistant daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 | Tarieven

6.1 Partijen komen in de overeenkomst de tarieven en de te besteden uren en/of
werkzaamheden overeen.

6.2 Het uurtarief dat in de overeenkomst wordt vermeld geldt uitsluitend voor het
kalenderjaar waarin de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.3 De tarieven en eventuele kostenramingen van en door De MKB Assistant zijn
exclusief btw.

6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen eventuele
aanvullend verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht bij de
opdrachtgever.

6.5 De MKB Assistant kan de overeengekomen tarieven verhogen. De MKB Assistant is in
ieder geval gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan
wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij
het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De MKB Assistant,
dat in redelijkheid niet van De MKB Assistant mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk
overeengekomen tarieven.

6.6 Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen worden aan de
opdrachtgever doorberekend met ingang van die maatregel. Prijsstijgingen die het
gevolg zijn van loonontwikkelingen binnen de onderneming van De MKB Assistant
zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6.7 De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van meer dan 10% gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid
ingevolge de wet.

6.8 De MKB Assistant zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar tarieven
schriftelijk kenbaar maken. De MKB Assistant zal daarbij de omvang van en de datum
waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 | Betaling

7.1 De MKB Assistant is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de
opdrachtgever, die door de opdrachtgever dient te worden voldaan voordat De MKB
Assistant de werkzaamheden aanvangt. De hoogte van het voorschot wordt per
opdracht door De MKB Assistant vastgesteld.

7.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door De MKB Assistant aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen
dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. opdrachtgever is dan de wettelijke
rente verschuldigd.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever of in
geval van beslagen op het vermogen van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van De
MKB Assistant op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5 De MKB Assistant is voor zover de wet dit toelaat, gerechtigd haar vorderingen met die
van de opdrachtgever te verrekenen.

7.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 | Incassokosten

8.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 | Klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14
dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan De MKB Assistant. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat De MKB Assistant in staat is adequaat te reageren

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal De MKB Assistant de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen.

9.3 Indien, na een door De MKB Assistant gegrond verklaarde klacht, het alsnog verrichten
van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, kan De MKB Assistant
slechts binnen de grenzen van artikel 12 tot vergoeding van mogelijke schade gehouden
zijn.

Artikel 10 | Opzegging

10.1 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft De
MKB Assistant recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk
te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten
grondslag liggen die aan De MKB Assistant zijn toe te rekenen.

10.2 De Opdrachtgever is ingeval van tussentijdse opzegging van de overeenkomst
gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
De MKB Assistant is gerechtigd om de voorlopige resultaten van de tot dan toe
verrichte werkzaamheden onder zich te houden totdat de openstaande declaraties
door de opdrachtgever zijn voldaan.

10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De MKB Assistant, zal De
MKB Assistant in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog
te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De MKB Assistant extra kosten met
zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 | Opschorting en ontbinding

11.1 Een overeenkomst tussen De MKB Assistant en de opdrachtgever kan door De MKB
Assistant onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden,
beëindig of opgezegd, bij iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming
van de overeenkomst, onverminderd het recht van De MKB Assistant om
schadevergoeding te vorderen.

11.2 De MKB Assistant is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de overeenkomst De MKB Assistant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of ingeval deze wet op de opdrachtgever van toepassing wordt verklaard.
  • de opdrachtgever overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld.
  • de opdrachtgever ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn.
  • de opdrachtgever zijn handelingsbekwaamheid om welke reden dan ook  verliest, dan wel op zijn (on)roerende goederen of op de geleverde goederen beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven.

11.3 De MKB Assistant is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.4 Vorderingen in het geval van de gebeurtenissen genoemd in artikel 11.2 terstond
opeisbaar zijn en de eigen verplichtingen worden opgeschort. Daarnaast kan de
overeenkomst eventueel (gedeeltelijk) ontbonden worden voor zover deze nog niet was
uitgevoerd met een schadevergoeding voor gederfde inkomsten.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van De MKB Assistant wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding
van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
prijs (factuur waarde exclusief btw).

12.2 De aansprakelijkheid van De MKB Assistant is ten allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van De MKB Assistant in het voorkomende geval te
verstrekken uitkering.

12.3 In afwijking van het geen onder de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, wordt
bij een opdracht voor onbepaalde tijd dan wel met een looptijd van langer dan drie
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand,
voorafgaand aan het moment van de toerekenbare tekortkoming verschuldigde
factuurbedrag.

12.4 De MKB Assistant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van
opdrachtgevers of afnemers van de opdrachtgever, of schade die direct of indirect het
gevolg is van overheidsmaatregelen.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart De MKB Assistant voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of de niet-nakoming daarvan
door De MKB Assistant schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van De MKB Assistant of haar ondergeschikten.

Artikel 13 | Risico-overgang

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp  van de overeenkomst
zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of
van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 | Overmacht

14.1 De MKB Assistant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De MKB Assistant geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor De MKB Assistant niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de
omstandigheid dat De MKB Assistant niet kan nakomen in verband met internet- en
serverproblemen.

14.3  De MKB Assistant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14.4 Voor zover De MKB Assistant ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is De MKB Assistant gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 15 | Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De
MKB Assistant zich de rechten en bevoegdheden voor die De MKB Assistant toekomen
op grond van de Auteurswet en van overige intellectuele eigendomsregelgeving.

15.2  Alle door De MKB Assistant of door De MKB Assistant ondergeschikten verstrekte
stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever
en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van De MKB Assistant
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit
de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen
met de opdrachtgever.

15.3 De MKB Assistant behoudt zich het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

15.4 De opdrachtgever vrijwaart De MKB Assistant voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
gebruikt.

15.5 Indien de opdrachtgever aan De MKB Assistant informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 | Wijziging van de voorwaarden

16.1 De MKB Assistant is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

16.2 De MKB Assistant zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de
Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 17 | Geschillen en toepasselijk recht

17.1 De bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
voortvloeiende uit cq. Met betrekking tot de overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden kennis te nemen. Niettemin blijft De MKB Assistant bevoegd de
opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter .

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op elke overeenkomst tussen De MKB Assistant en de opdrachtgever en op deze
algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 | Vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

18.2 Deze voorwaarden kunt u tevens terug vinden op de website van De MKB
Assistant: www.demkbassistant.nl

18.3 Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar: jim@demkbassistant.nl

Menu
Facebook Twitter