Ondernemen van A tot en met ZA | Administratie
Het beheer de gegevens omtrent onder andere de financiële gegevens binnen een bedrijf. Hierbij valt te denken aan de belastingaangifte, financiële administratie, salaris administratie, inkoop en verkoopfacturen, jaarrekeningen etc.

A | Acquisitie
Het werven van opdrachten. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen warme en koude acquisitie. Bij warme acquisitie worden de diensten aangeboden aan klanten of bedrijven waarmee de ondernemer al een relatie heeft. Koude acquisitie houdt in dat de ondernemer potentiële klanten benadert zonder dat die klanten de ondernemer eerder hebben ontmoet of gesproken. Warme Acquisitie is dus over het algemeen gemakkelijker omdat de klant al bekend is met de ondernemer.


B | Banken

Dit zijn financiële instellingen die diensten leveren die betrekking hebben op financiële producten voor particulieren en bedrijven. Banken zijn erkende instanties die financieringen mogen verlenen.

B | Belasting
Onder belasting wordt verstaan een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een rechtssubject, waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat. Belastingen worden geheven op grond van een wet (het zogenoemde legaliteitsbeginsel). Voorbeelden van belastingen voor ondernemers zijn: omzetbelasting en inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl.

B | Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB regeling)
Bij de BBMKB staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. Momenteel zijn met nagenoeg alle Nederlandse handelsbanken garantieovereenkomsten gesloten. De BBMKB beschikt naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor starters en innovatieve bedrijven.

B | Besloten vennootschap (BV):  Zie Rechtsvorm


C | Crediteuren

Een leverancier  aan wie de onderneming moet betalen voor het leveren van goederen en/of diensten.

C | Cashflow
Ook wel kasstroom genoemd, is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project. Als de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten, wordt er gesproken over negatieve cashflow. Zijn de ontvangsten groter dan de uitgaven, dan is er een positieve cashflow.


D | De Nederlandse Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank NV is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV. Een groot aantal taken van DNB is overgenomen door de Europese Centrale Bank (ECB) na de invoering van de Euro.

D | Debiteuren
Een persoon of onderneming die nog moet betalen voor de geleverde goederen en/ of diensten.

D | Direct Marketing
Een vorm van marketing die gericht is op het verkrijgen en onderhouden van een duurzame relatie tussen aanbieder en afnemer.


E| Europese Centrale Bank (ECB)

is de centrale bank van de Economische en Monetaire Unie. Het is tevens een van de zeven instellingen van de Europese Unie. De voornaamste taak van de ECB is het behouden van de prijsstabiliteit in de eurozone.

E | Eenmanszaak
Zie Rechtsvorm

E | Exploitatiebegroting
Een exploitatiebegroting is een onderdeel van uw financieel plan. Hierin wordt duidelijk welke omzet u minimaal moet halen om de kosten te dekken en om dus winst te maken.


F | Facebook

Zie Social Media

F | Financiering
Het leveren van kapitaal om bepaalde activiteiten te bekostigen. Veelal verkrijgen ondernemers een financiering door een ondernemingsplan in te leveren bij een bank of financieringsinstelling.

F | Financieel plan
Onderdeel van een bedrijfsplan dat bestaat uit verschillende begrotingen, waaronder de investeringsbegroting, de financieringsbegroting, de exploitatiebegroting, de liquiditeitsbegroting en de privé-uitgaven.  In het financieel plan staat wat de ondernemer minimaal nodig heeft om de onderneming te kunnen starten, welke investeringen de ondernemer gaat doen en hoe de ondernemer deze gaat financieren? Een financieel plan is van groot belang voor de kredietverstrekker omdat deze uiteraard willen weten wat de ondernemer met de financiering gaat doen en of er voldoende middelen zijn om de financiering terug te betalen.

F | Franchise
Een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever). De franchisenemer heeft hierbij het recht om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Voorbeelden hiervan zijn Jumbo, Subway, Yarden uitvaartonderneming en McDonald’s


G | Grootboek

Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en hierin wordt van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Veelal worden deze wijzigingen in dagboeken geregistreerd, alvorens ze automatisch worden verwerkt in het grootboek. Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van een bedrijf op het betreffende moment worden bepaald.
Belangrijke waarden voor het grootboek zijn:


H | Haalbaarheidsonderzoek

Onderzoek waarin gekeken wordt naar de kwaliteiten van de ondernemer en de potentie van de te starten onderneming. Op basis van dit onderzoek volgt er een rapportage waarin de sterke en zwakke punten van de ondernemer naar voren komen. Daarnaast wordt er gekeken naar de sterke en zwakke punten van de onderneming en de kansen en bedreigingen van de markt (onderdeel van de SWOT-analyse). Op die manier krijgt de ondernemer een beeld over de haalbaarheid van zijn of haar plannen.

H | Handelsbalans
Een handelsbalans wordt vaak ook wel goederenbalans genoemd. Dit is een deel van de betalingsbalans van een land dat betrekking heeft op het goederenverkeer in een bepaald jaar. De handelsbalans geeft dan de in- en uitvoer van goederen op weer.


I | Investeringsbegroting

Onderdeel van het financieel plan waarin de ondernemer aan geeft welke middelen minimaal nodig zijn om te kunnen starten. De investeringsbegroting is onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa.

I | Inkomstenbelasting
Iedereen in Nederland betaalt verplicht belasting over zijn inkomsten. Werknemers betalen loonbelasting, ondernemers inkomstenbelasting. Bij inkomstenbelasting betaalt de ondernemer belasting over de winst van de onderneming.

J | Jaarrekening
Een onderdeel van het jaarverslag waarin de balans en de winst- en verliesrekening zijn opgenomen.


J | Jaarverslag

Een verslag dat de Raad van Bestuur jaarlijks opstelt waarin een algemene beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen daarop zijn opgenomen.


K | Kamer van Koophandel (KvK)

Instelling die ondernemers informeert en ondersteunt bij het starten van een onderneming. Alle startende ondernemers dienen zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Na de inschrijving ontvangt bij de Kamer van Koophandel ontvangt de ondernemer ook een BTW nummer. Het BTW nummer heeft u nodig om aangiftes te doen bij de belastingdienst.

K | Kapitaal
Ook wel kapitaalgoederen genoemd is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid. Het gaat om goederen waarvan andere goederen worden geproduceerd. In de nationale boekhouding zijn kapitaalgoederen alle goederen die niet ter wille van de consumptie zijn gekocht. Kapitaal wordt onderscheiden in vast en vlottend kapitaal. Het vaste kapitaal gaat langer dan één productieproces mee: gebouwen, infrastructuur, terreinen, machines en dergelijke. Het vlottend kapitaal wordt in de loop van één productieproces verbruikt: onder meer grondstoffen, onderhanden werk en eindproducten. We maken een onderscheid tussen geldkapitaal of vermogen.


L | Lening

We spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat dit bedrag op een bepaald moment (meestal met rente) wordt terugbetaald. De tijd dat de lening bestaat noemen we de looptijd van de lening. Indien er tijdens de looptijd in delen wordt terugbetaald spreken we van gedeeltelijke aflossing. Soms kan er onderpand worden gegeven als extra zekerheid van de financieringsmaatschappij.

L | LinkedIn
Zie Social Media

L | Liquiditeitsbegroting
Een onderdeel van het financieel plan. Op een liquiditeitsbegroting ziet de ondernemer hoeveel geld er maandelijks wordt ontvangen en wordt uitgegeven.


M | Marketing

Marketing is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om, samen met de afdeling verkoop, de ruil van producten of diensten te bevorderen.

M | MicrofinancieringM
bestaat uit een microkrediet en begeleiding. Een microkrediet is een kleine lening. Daarmee kan een ondernemer zijn bedrijf starten of uitbreiden. Wanneer een ondernemer gebruik maakt van microfinanciering krijgt de ondernemer een coach aangewezen die de begeleiding van het traject op zich neemt. De bekendste organisatie met betrekking tot het verstrekken van microfinancieringen is Qredits.

M | Maatschap
Zie Rechtsvorm

M | Marketingmix
De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheid men vier marketinginstrumenten namelijk de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie).


N | Naamloze vennootschap

Zie Rechtsvorm

N | Netwerken
Het leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen met uw onderneming, uw carrière en/of uw privéleven. Voor ondernemers een belangrijk middel om hun naamsbekendheid te vergroten.


O | Ondernemen

Het met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een onderneming runnen en in stand houden. Het doel van ondernemen is om winst te genereren.

O | Omgevingsfactoren
Factoren waar men zelf geen invloed op uit kan oefenen, zoals politieke situatie, economische situatie, taal, religie, cultuur etc.

O | Ondernemingsplan
Een plan dat de doelstellingen, missie en visie van een te starten onderneming beschrijft. In een bedrijfsplan komt naast informatie over de ondernemer en de onderneming een interne en externe bedrijfsanalyse voor en een financiële prognoses. Een bedrijfsplan dient vaak als basis voor een financieringsaanvraag bij een bank.

O | Omgevingsanalyse
Een analyse aan de hand van onderzoek dat ondernemers vaak doen voor de start van hun eigen onderneming. De ondernemer verzamelt informatie over klanten, concurrenten, kansen en bedreigen van de markt. Een dergelijke analyse zorgt ervoor dat de ondernemer beter keuzes kan maken op het gebied van marketing en promotie.

O | Omzetbelasting
Dit is de belasting die een ondernemer betaalt over zijn omzet. Het wordt ook wel de BTW genoemd. Elke ondernemer die in Nederland goederen of diensten levert betaalt btw over zijn omzet.


P | Product markt combinatie (PMC)

De combinatie tussen het product dat een ondernemer levert en de behoefte in de markt. Bij de PMC gaat een ondernemer op basis van zijn product, de doelgroepen en de marktgegevens bepalen hoe de markt veroverd kan worden, welke prijsstelling gehanteerd kan worden en hoe de promotie eruit gaat zien.


Q | Quick scan

Een intensieve scan waar een ondernemerscoach op basis van een ondernemerstest en een gesprek met de ondernemer over het te starten bedrijf een oordeel geeft over de mogelijkheden van een eigen onderneming. Naast de beoordeling van de plannen krijgt de ondernemer een advies of het ondernemerschap bij de ondernemer past.

Q | Qredits
Een kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland en is een unieke samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


R | Rechtsvorm

De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm waarin de onderneming is gegoten. Elke startende ondernemer moet een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf en de belastingverplichtingen. Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting) en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap).


S | SWOT analyse

Onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van een product in een markt. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan.

S | Social Media
Verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Veel ondernemers gebruiken Social Media in de vorm van LinkedIn, Twitter en Facebook.

 

 • LinkedIn: LinkedIn is een virtueel netwerk dat gericht is op vakmensen. Via dit netwerk kunnen ondernemers op een eenvoudige manier met elkaar in contact komen.

 

 • Facebook: Een sociaal netwerk dat vrienden, collega’s, studiegenoten en kennissen met elkaar in contact brengt. Voor ondernemers een makkelijk middel om in korte tijd een grote doelgroep te bereiken.
 • Twitter: Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. Ondernemers kunnen via Twitter op een eenvoudige manier hun bedrijf promoten door er regelmatig korte berichtjes over te plaatsen.

S | Solvid Ondernemen
Hét bureau voor succesvol ondernemerschap dat sinds 2002 (startende) ondernemers begeleidt naar hun eigen succesvolle onderneming.

S | Startersaftrek
Startende ondernemer kunnen in aanmerking  komen voor de startersaftrek. De ondernemer  betaalt dan minder belasting. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet u in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heeft de ondernemer niet meer dan tweemaal van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar was de ondernemer ten minste een jaar geen ondernemer.


T | Twitter

Zie Social Media


U | Uitkering

Een som geld die door een overheidsinstantie wordt betaald aan mensenin de samenleving die daar door een wettelijke regeling recht op hebben. Relevante uitkeringen voor ondernemers zijn: WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet)

U | UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en verzorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen, arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.


V |Vergunningen

Voor veel handelingen van bedrijven zijn vergunningen nodig. Wanneer een ondernemer een horeca gelegenheid opent zal hij daarvoor eerst de benodigde vergunningen moeten verkrijgen. veel voorkomende vergunningen zijn: drankvergunning, omgevingsvergunning, uitstalvergunning, terrasvergunning.

V | Verzekeringen
Verzekeringen zijn een belangrijke en noodzakelijke kostenpost voor ondernemers. Met verzekeringen worden risico’s afgedekt die de ondernemer niet altijd kan overzien. Belangrijke algemene verzekeringen zijn: aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en levensverzekering. Ondernemers kunnen ook nog specifieke verzekeringen afsluiten, voorbeelden hiervan zijn:

 • Opstalverzekering
 • Goederen- en inventarisverzekering
 • Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering
 • Computerverzekering
 • Brandverzekering
 • Kredietverzekering
 • (Goederen)Transportverzekering

V | VAR verklaring
Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP’er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde.

V | Vennootschapsbelasting
Bv’s, nv’s en coöperaties betalen vennootschapsbelasting over de winst. Ook stichtingen en verenigingen kunnen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, als zij een onderneming drijven. De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn: 20% over de eerste € 200.000,- van de winst; 25 % over de rest.

V | Vennootschap onder firma (VOF)
Verschillende ondernemers die samen een bedrijf beginnen? Alle vennoten brengen iets in de vof. Voorbeelden zijn: geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. De vennoot is  persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van de ondernemer.

V | Verso
Verso BV is een verzekeringskantoorkantoor dat zich met name richt op startende en gevestigde ondernemers in het midden- en klein bedrijf (MKB). Verso BV is onderdeel van Solvid Ondernemen.


W | WW

Werkeloosheidwet. Uitkering voor mensen die geen werk hebben.

W | WIA
Als u langdurig ziek bent, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Dit is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen.

W | WAJONG
Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. Wanneer een persoon voor zijn 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap heeft. Of wanneer een persoon na zijn 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap krijgt terwijl die  een opleiding volgde, dan kan deze persoon Wajong krijgen.

W | WAO
Een uitkering voor werknemers die in het verleden arbeidsongeschikt zijn geworden. WAO staat voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

X |

Y |

Z |ZZP’er
Zelfstandige zonder personeel. Ondernemers die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar een overeenkomst tot het leveren van bepaalde afgesproken diensten en producten.

Z | Zelfstandigenaftrek
Bedrag dat een ondernemer van de winst kan aftrekken. Voorwaarden zijn dat de ondernemer zelfstandig een bedrijf of beroep uitvoert en dat de ondernemer aan een urencriterium voldoet.

Z | Ziektewet
Wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.

Menu
Facebook Twitter